Home / Rejestracja i sprawy techniczne / rejestracja jachtów


Rejestracja jachtów śródlądowych

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 roku rejestr jachtów śródlądowych prowdzny jest bezpośredni przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 

Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2007 r. O zmianie ustawy o żegludze śródlądowej "statek polski używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela."

 • Rejestracja jachtów śródlądowych żaglowych jest prowadzona przez właściwy Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Rejestracja jest dobrowolna dla jachtów żaglowych do 12 m długości oraz statków o napędzie mechanicznym o mocy silnika do 15 kW.
 • Wpis do rejestru odbywa się bez dokonania przeglądu technicznego.
 • Wpis do rejestru śródlądowego jachtu żaglowego następuje na podstawie pisemnego wniosku właściciela lub armatora.
Do oświadczenia lub wniosku o rejestrację śródlądowego jachtu żaglowego dołącza się następujące dokumenty:
 • dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności jachtu, którym może być:
  • faktura VAT,
  • umowa kupna-sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  • pisemne oświadczenie budowniczego (dla jachtu budowanego systemem gospodarczym),
  • poprzedni dowód rejestracyjny (o ile jest wystawiony na osobę zgłaszającą jacht do rejestracji),
 • jeżeli armator nie jest właścicielem jachtu - dokument potwierdzający tytuł prawny do władania jachtem we własnym imieniu tj. umowę armatorską,
 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba fizyczna dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu); w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON,
 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba prawna kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego) i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON,
 • jeżeli jacht był wpisany do innego rejestru dowód wykreślenia jachtu z rejestru lub w przypadku wpisu do rejestrów prowadzonych przez centralny organ rejestracyjny lub okręgowe organy rejestracyjne - oryginał dokumentu rejestracyjnego.
Przy umowach stwierdzających nabycie własności lub współwłasności jachtu lub tytuł prawny do władania jachtem we własnym imieniu wymagane jest potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych we właściwym urzędzie skarbowym lub zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
za wpis jachtu do rejestru 60 zł
za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 zł
za wtórnik dokumentu rejestracyjnego 15 zł
za wyciąg lub odpis z rejestru 15 zł
Po wpisaniu śródlądowego jachtu żaglowego do rejestru organ rejestracyjny wydaje dokument rejestracyjny.

ŁOZŻ

http://lozz.4sails.pl/modules/mastop_publish/?tac=rejestracja_jacht%C3%B3w