Home / Sport / Regulamin pracy OKS 2013


Regulamin Pracy OKS PZŻ (z 20.09.2013)

REGULAMIN PRACY
OKRĘGOWEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ /OKS/
ŁÓDZKIEGO I PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

 

 1. Postanowienia ogólne.
  Okręgowe Kolegium Sędziów działa w oparciu o:
  1. Regulamin Kolegium Sędziów PZŻ z 2008 r. w tym w szczególności organizacji i zadań dla OKS zawartych w Rozdz. 6 par. 15 i 16, Rozdz. 7 par.27.
  2. Przepisach ISAF-u.
  3. Zarządzenia władz PZŻ i państwowych.
 2. Zasady i tryb powoływania komisji sędziowskich regat, zgodnie z uchwałą ZG PZŻ z dnia 11.05.2009 i 26.01.2012.
  1. Licencję na przeprowadzania regat na wniosek organizatorów wydaje Łódzki bądź Piotrkowski OZŻ stosownie do bezpośrednich uzgodnień między Zarządami dla programu Regat na dany sezon nawigacyjny.

  2. Organizator regat jest zobowiązany do zatwierdzenia kandydatury Sędziego Głównego przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka OKS przed wysłaniem Zawiadomienia o regatach.

  3. Licencje na regaty zatwierdza Prezes lub upoważniony członek Zarządu ŁOZŻ bądź POZŻ

  4. Komisja Sędziowska musi się składać co najmniej z Sędziego Głównego i Z-cy Sędziego Głównego posiadających aktualną licencję sędziowską.

  5. Udział w komisjach sędziowskich regat z licencją będzie stanowił dla PZŻ podstawę do weryfikacji przez KS PZŻ licencji zgodnie paragrafem 7 ust. 1-5 Regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ. Weryfikacja będzie dokonywana co 4 lata zgodnie z okresem obowiązywania Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF.
   Dokumentem potwierdzającym udział w regatach jest wyłącznie sprawozdanie Sędziego Głównego dostarczone do OKS w terminie zgodnym z przepisami lub zapis w książeczce sedziowskiej.

  6. Kandydaci na Sędziów PZŻ II klasy uzyskują zaliczenie stażu pracując w Komisjach sędziowskich, które mają licencję.

 3. Minimalne wynagrodzenie za sędziowanie regat będzie ustalane stosownie do stawek zatwierdzonych przez władze Polskiego Związku Żeglarskiego.
 4. Okręgowe Kolegium Sędziów podejmuje działania i decyzje związane z działalnością sędziowską na terenie OKS, a nie objęte zasadami zawartymi w pkt. 1- 3 niniejszego regulaminu.

 

 

Łódż dnia 20.09.2013

 

 

 

Przewodniczący OKS

Wacław Łysakowski


ŁOZŻ

http://lozz.4sails.pl/modules/mastop_publish/?tac=Regulamin_pracy_OKS_2013