Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Home / Rejestracja i sprawy techniczne / rejestracja jachtów

Rejestracja jachtów śródlądowych

Uwaga! Od 1 stycznia 2016 roku rejestr jachtów śródlądowych prowdzny jest bezpośredni przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 

Na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2007 r. O zmianie ustawy o żegludze śródlądowej "statek polski używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, z wyjątkiem jednostek napędzanych wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba powyżej 12 m lub o napędzie mechanicznym o mocy silników większej niż 15 kW podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych. Statki zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru mogą być do niego wpisane na wniosek właściciela."

 • Rejestracja jachtów śródlądowych żaglowych jest prowadzona przez właściwy Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Rejestracja jest dobrowolna dla jachtów żaglowych do 12 m długości oraz statków o napędzie mechanicznym o mocy silnika do 15 kW.
 • Wpis do rejestru odbywa się bez dokonania przeglądu technicznego.
 • Wpis do rejestru śródlądowego jachtu żaglowego następuje na podstawie pisemnego wniosku właściciela lub armatora.
Do oświadczenia lub wniosku o rejestrację śródlądowego jachtu żaglowego dołącza się następujące dokumenty:
 • dokument stwierdzający nabycie własności lub współwłasności jachtu, którym może być:
  • faktura VAT,
  • umowa kupna-sprzedaży,
  • umowa darowizny,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
  • pisemne oświadczenie budowniczego (dla jachtu budowanego systemem gospodarczym),
  • poprzedni dowód rejestracyjny (o ile jest wystawiony na osobę zgłaszającą jacht do rejestracji),
 • jeżeli armator nie jest właścicielem jachtu - dokument potwierdzający tytuł prawny do władania jachtem we własnym imieniu tj. umowę armatorską,
 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba fizyczna dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu); w przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą dodatkowo kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON,
 • jeżeli właścicielem jachtu jest osoba prawna kserokopia wypisu z odpowiedniego rejestru sądowego, wskazującego imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu osoby prawnej (np. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego) i kserokopia dokumentu potwierdzającego przydzielenie numeru REGON,
 • jeżeli jacht był wpisany do innego rejestru dowód wykreślenia jachtu z rejestru lub w przypadku wpisu do rejestrów prowadzonych przez centralny organ rejestracyjny lub okręgowe organy rejestracyjne - oryginał dokumentu rejestracyjnego.
Przy umowach stwierdzających nabycie własności lub współwłasności jachtu lub tytuł prawny do władania jachtem we własnym imieniu wymagane jest potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych we właściwym urzędzie skarbowym lub zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.
za wpis jachtu do rejestru 60 zł
za dokonanie zmian wpisu w rejestrze 15 zł
za wtórnik dokumentu rejestracyjnego 15 zł
za wyciąg lub odpis z rejestru 15 zł
Po wpisaniu śródlądowego jachtu żaglowego do rejestru organ rejestracyjny wydaje dokument rejestracyjny.
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącListopad 2020Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dziś
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share