Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Home / Sport / Zasady organizacji regat rekreacyjnych

Zasady Organizacji Regat Rekreacyjnych Polskiego Związku Żeglarskiego

Uchwała Zarządu PZŻ z dnia 11.05.2009 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Na podstawie §8 ust.1 Statutu PZŻ oraz

a) Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF(PRŻ);
b) zarządzeń ISAF;
c) regulaminów Kolegium Sędziów PZŻ;
d) postanowień niniejszego regulaminu.

Ustala się poniższe zasady organizacji regat nie objętych systemem rywalizacji sportowej PZŻ zwanych dalej regatami rekreacyjnymi.

§2. DEFINICJE

1. Regaty rekreacyjne - regaty rozgrywane wg przepisów niniejszego regulaminu. Regaty rekreacyjne można rozgrywać we wszelkich klasach jachtów
2. Kalendarz regat rekreacyjnych PZŻ- kalendarz regat opublikowany przez Komisję Żeglarstwa Śródlądowego PZŻ
3. Główne regaty rekreacyjne krajowe - regaty rekreacyjne rangi mistrzostw Polski, opublikowane w kalendarzu regat rekreacyjnych PZŻ.

§3. ORGANIZATOR REGAT

Organizatorem Żeglarskich regat rekreacyjnych rozgrywanych na terenie RP mogą być:

a) Polski Związek Żeglarski (PZZ);
b) Okręgowe Związki Żeglarskie (OZŻ);
c) Kluby sportowe i stowarzyszenia zrzeszone w PZŻ;
d) Inne organizacje mogące organizować regaty we współpracy z PZŻ, OZŻ, klubem sportowym i stowarzyszeniem zrzeszonym w PZŻ.

§4. LICENCJE PZŻ NA PRZEPROWADZENIE REGAT

1. Organizator żeglarskich regat rekreacyjnych powinien uzyskać licencje PZŻ na przeprowadzenie regat.
2. Licencje wydaje PZŻ na wniosek organizatora regat złożony w biurze PZŻ nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem regat.
3. Licencje na przeprowadzenie regat rekreacyjnych o zasięgu krajowym, okręgowym wydaje PZŻ.
4. Licencje na przeprowadzenie regat o zasięgu klubowym wydaje OZŻ.
5. Opłatę za licencje na przeprowadzenie regat rekreacyjnych należy wpłacić na konto PZŻ 14 dni przed rozpoczęciem regat.
6. Organizator regat rekreacyjnych ma obowiązek poinformować uczestników o posiadanej licencji na ich przeprowadzenie poprzez umieszczenie jej kopii na oficjalnej tablicy ogłoszeń regat.
7. Uzyskanie licencji PZŻ na przeprowadzenie regat rekreacyjnych umożliwia organizatorowi i ich uczestnikom:

a) wnoszenie odwołań od decyzji zespołów protestowych przedmiotowych regat do Kolegium Sędziów PZŻ zgodnie z PRZ,
b) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgodnie z PRŻ 69.1,
c) uzyskanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) organizatora regat i komisji sędziowskiej w ramach umowy zawartej przez PZŻ z ubezpieczycielem.

8. Wysokość opłat za licencje wystawione przez PZŻ na przeprowadzenie regat rekreacyjnych wraz z kosztami ubezpieczeń OC organizatora są następujące:

a) organizacja regat rekreacyjnych bez sponsora tytularnego lub sponsorów wymagających noszenia reklam na jachtach lub deskach - 200 zł,
b) organizacja regat rekreacyjnych posiadających sponsora tytularnego lub sponsorów wymagających noszenia reklam na jachtach lub deskach - 350 zł,
c) organizacja głównych regat krajowych- 1000,00 zł.

§5. SĘDZIOWANIE REGAT

1. Wszystkie regaty rekreacyjne muszą być sędziowane przez sędziów posiadających aktualne licencje sędziego PZZ. Stosownie do posiadanej klasy sędziowie mogą pełnić w regatach następujące funkcje:

KLASA SĘDZIOWSKA REGATY REKREACYJNE GŁÓWNE REGATY REKREACYJNE KRAJOWE
Druga Wszystkie
Członek KS
Pierwsza Wszystkie Wszystkie
Państwowa Wszystkie Wszystkie

2. Sędzia główny (SG) regat rekreacyjnych oraz na jego wniosek członkowie komisji sędziowskich (KS), powoływani są na wniosek organizatora regat.
3. Mierniczy regat rekreacyjnych powoływany jest na wniosek organizatora regat.

§6. DOKUMENTY WYMAGANE OD UCZESTNIKÓW REGAT

1. Licencja PZZ na przeprowadzenie regat rekreacyjnych jest traktowana, jako okresowe zrzeszenie ich uczestników w Polskim Związku Żeglarskim. Tym samym zgłoszenia jachtu do regat podpisane przez każdego ze sterników, spełniają postanowienia przepisu 75 PRŻ
2. W regatach rekreacyjnych mogą uczestniczyć zawodnicy krajowi i zagraniczni.
3. Zgłoszenie jachtu - deski do regat rekreacyjnych może zostać przyjęte po przedstawieniu komisji sędziowskiej następujących dokumentów zawodników i jachtu:

 • Uprawnienia Żeglarskie - zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Ubezpieczenie OC jachtów - polisa
 • Zgoda PZŻ na reklamy indywidualne - wymagana
 • Dokumenty jachtu - godnie z obowiązującymi przepisami

§7. REKLAMOWANIE

Na podstawie przepisów 20.4.1(c) i 20.4.3 Kodeksu Reklamowania ISAF, wprowadza się następujące zasady reklamowania:
1. Reklamy indywidualne:

a) jachty uczestniczące w regatach rekreacyjnych muszą posiadać licencję PZŻ na reklamy odpowiadające wymaganiom kategorii C wg Kodeksu Reklamowania ISAF,
b) licencja na reklamy indywidualne musi być okazana podczas procedury zgłoszeń do regat,
c) jachty nie posiadające zgody na reklamowanie będą ukarane zgodnie z Kodeksem Reklamowania ISAF,
d) licencje na reklamy indywidualne przyznaje PZŻ na wniosek zawodnika lub właściciela jachtu,
e) licencja zachowuje ważność do końca danego roku kalendarzowego,
f) za wydanie licencji na reklamy indywidualne, PZŻ pobiera od zawodnika opłatę w wysokości:
 • jachty o długości do 5 metrów włącznie - 100 zł,
 • jachty o długości powyżej 5 metrów - 100 zł + 20 zł za każdy następny rozpoczęty metr długości.

2. Za egzekwowanie powyższych przepisów odpowiada sędzia główny regat.
3. Wpłaty z dopiskiem ‘licencja oraz nazwa regat lub nazwa sponsora, klasa, nr rejestracyjny łodzi' należy dokonać w siedzibie PZŻ lub przelać na konto PZŻ.
4. Jachty uczestniczące w regatach rekreacyjnych mają obowiązek nosić reklamy wymagane przez organizatora. Zasady noszenia reklam firm sponsorujących regaty przez jachty uczestniczące w regatach określa organizator w zawiadomieniu o regatach.

§8. PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA REGAT REKREACYJNYCH

Regaty posiadające licencje PZZ powinny być organizowane zgodnie z następującymi przepisami:

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia Warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. nr 57, poz.358).
2. Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006r w sprawie uprawiania Żeglarstwa. (Dz. U. 105, poz.712 z późniejszymi zmianami).
3. Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów Żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072)

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĘDZIEGO GŁÓWNEGO

1. Zgodnie z postanowieniami przepisów wymienionych w §8 za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie regat rekreacyjnych odpowiada kierownik imprezy, którym w przypadku regat Żeglarskich jest sędzia główny.
2. Za przestrzeganie postanowień niniejszych zasad odpowiada sędzia główny oraz pozostali członkowie komisji sędziowskiej.


Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku
Mini-kalendarz
Poprzedni miesiącCzerwiec 2018Następny miesiąc
Pn Wt Śr Cz Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dziś
Menu Powiązane Strony
Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
Bookmark and Share