Logowanie
Nick:

Hasło:

Pamiętaj mnieZapomniałeś hasła?

Zarejestruj się!
Menu główne
Polecamy!
Obwieszczenie o likwidacji

Zawiadamiamy publicznie, że:

 • stowarzyszenie Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski |KRS 0000182226 | REGON 001058763 | NIP 725-12-44-499| zostało postawione w stan likwidacji od 1 czerwca 2017 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Sejmiku ŁOZŻ, z dnia 29 maja 2017 r.
 • biuro ŁOZŻ w Łodzi przy ulicy Wschodniej 62 zlokalizowane w pawilonie na części działki 467, obręb S-1 zostaje zlikwidowane 1 sierpnia 2017 w skutek decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy gruntu obowiązującej do 31 maja 2017r. motywowanej planowaną rewitalizacją tego obszaru poprzez wystawienie na sprzedaż łącznie działek Wschodnia 62, 64 i 66.
 • konto bankowe ŁOZŻ nr 43 1020 3352 0000 1002 0090 0829 prowadzone przez PKO BP S.A. I O/ Łódź ulega likwidacji w dniu 1 września 2017 r.
 • likwidatorami stowarzyszenia zostali ustanowieni Wiktor Wróblewski (b. Prezes ŁOZŻ), Roman Niewiadomski (b. Vice Prezes ŁOZŻ) oraz Piotr Nowacki (b. Skarbnik ŁOZŻ).
 • stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31 sierpnia 2017r. na adres mejlowy stowarzyszenia: lodzki.ozz@gmail.com.

Ponadto informujemy, że:

 • Aktualnie wydawaniem patentów żeglarskich zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Archiwalny rejestr wydanych patentów żeglarza i sternika jachtowego (/Ł i /Si) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Aktualnie rejestracją śródlądowych jachtów żaglowych zajmuje się Polski Związek Żeglarski w Warszawie. Obowiązujący rejestr jachtów (EZ) został przekazany do PZŻ w dniu 8 marca 2016r. Archiwalny rejestr śródlądowych jachtów żaglowych (I) zostanie przekazany do PZŻ do 30 września 2017r.
 • Sprawy sędziowskie i sportowe prowadzi Okręgowe kolegiom Sędziów PZŻ od 1 czerwca 2017 działające przy Piotrkowskim OZŻ na podstawie aneksu do porozumienia pomiędzy ŁOZŻ i PtOZŻ.
 • Licencję na organizacje regat klubowych i okręgowych wydaje Piotrkowski OZŻ a krajowych Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
 • Przeglądy techniczne, pomiary i rzeczoznawstwo jachtów na terenie Łodzi prowadzi licencjonowany inspektor techniczny PZŻ – Zdzisław Barczak.
 • Organizacją egzaminów na patent żeglarskie zajmuje się Polski Związek Żeglarski. Potrzebę przeprowadzania egzaminu można zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem licencjonowanych egzaminatorów PZŻ (np. R. Niewiadomski), albo poprzez komisje szkolenia Piotrkowskiego OZŻ.
 • Dokumentacją historii ŁOZŻ i klubów w nim działających zajmuje się redaktor merytoryczny monografii historii żeglarstwa łódzkiego – Stanisław Leszczak.

 

likwidatorzy

Statut ŁOZŻ

Statut uchwalony na XXIV Nadzwyczajnym Sejmiku ŁOZŻ w dniu 25 listopada 2003 r.

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.

Związek nosi nazwę – Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski w skrócie ŁOZŻ zwany dalej Związkiem.

 
§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej lub w miarę potrzeb dla realizacji swoich celów także zagranica (współpraca regionalna) z powiadomieniem Polskiego Związku Żeglarskiego i bez naruszania kompetencji zastrzeżonych dla władz Polskiego Związku Żeglarskiego.

 
§ 3.

Siedzibą władz Związku jest miasto ŁÓDŹ

 
§ 4.

Związek jest związkiem sportowym i ma osobowość prawną.

 
§ 5.

Związek jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanego dalej PZŻ i przestrzega jego statutu i uchwał.

 
§ 6.


1. Związek używa godła PZŻ.
2. Związek używa bandery PZŻ.
3. Proporzec Związku stanowi biały trójkąt z napisem w otoku: Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski i godłem PZŻ nad winietką stylizowanej łodzi.
4. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski i godłem PZŻ w środku.

  Rozdział 2. Cele i środki działania

  § 7.

  Celem Związku jest :

  1. Wspomaganie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach.
  2. Dbałość o przestrzeganie zasady swobodnej żeglugi jachtowej.
  3. Reprezentowanie i obrona interesów żeglarstwa i żeglarzy.
  4. Popularyzowanie wszelkich form żeglarstwa.
  5. Podnoszenie poziomu wyszkolenia i dbałość o przestrzeganie walorów etycznych żeglarstwa. Niesienie pomocy w zagrożeniu żywiołem wodnym w miarę posiadanych możliwości technicznych i kwalifikacji.
  6. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej z podkreśleniem ochrony naturalnego środowiska i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie.
  7. Wspomaganie wszelkich działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia Polaków.

    
   § 8.

   Związek realizuje swoje cele przez :

   1. Tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań żeglarzy.
   2. Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji państwowej w zakresie działania Związku.
   3. Szkolenie i doskonalenie kadr żeglarskich oraz wydawanie w tym zakresie świadectw i dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje w ramach ujętych porozumieniem z Polskim Związkiem Żeglarskim
   4. Wydawanie innych dokumentów żeglarskich w ramach porozumienia z Polskim Związkiem Żeglarskim.
   5. Wydawanie dokumentów jachtowych i rejestracja jachtów w ramach obowiązujących norm prawnych i przepisów Polskiego Związku Żeglarskiego.
   6. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacji wodnej jako oferta przeciw patologii, służąca promocji działalności na rzecz wychowania.
   7. Działalność wydawniczą i informacyjną.
   8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, z których dochody będą przeznaczane na działalność statutową.
   9. Uczestnictwo w imprezach i akcjach mających na celu ochronę środowiska naturalnego i etykiety żeglarskiej.

    Rozdział 3.
    Członkowie, ich prawa i obowiązki

    § 9.


    1. Członkowie Związku dzielą się na:

    A - Zwyczajnych
    B - Wspierających

    2. Członkami Zwyczajnymi Związku są kluby sportowe, dla których żeglarstwo stanowi jedną z dziedzin działania.
    3. Członkami Wspierającymi mogą być kluby sportowe nie uczestniczące w współzawodnictwie sportowym, inne osoby prawne, jednostki organizacyjne, dla których żeglarstwo stanowi jedną z dziedzin działania.
    4. Członkostwo Związku nie narusza samodzielności i samorządności członków.
    5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia przyjętego przez Zarząd i dokonaniu opłaty rejestracyjnej.

      
     § 10.

     Członkowie mają prawo :

     1. Uczestniczyć w Sejmiku Związku poprzez swych Przedstawicieli z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Nie dotyczy członków wspierających – osób prawnych.
     2. Brać czynny udział w imprezach Związku, używać jego godła i barw.
     3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku.
     4. Otrzymywać od władz Związku pomoc w realizacji własnych planów zgodnych ze statutem Związku.
     5. Korzystać z obiektów i urządzeń Związku.
     6. Odwoływać się do Sejmiku od decyzji Zarządu Związku.

       
      § 11.

      Członkowie mają obowiązek :

      1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Związku.
      2. Brania czynnego udziału w działalności Związku.
      3. Przestrzegania zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
      4. Terminowego płacenia składki członkowskiej z wyłączeniem członków wspierających.

       § 12.

       Członkostwo ustaje wskutek :

       1. Rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych i materialnych.
       2. Rozwiązania się Związku.
       3. Rozwiązania się Klubu, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej będących członkami Związku.
       4. Skreślenie z listy członków Związku wskutek nie wywiązywania się z obowiązków statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz Związku, niepłacenia składek co najmniej przez rok.
       5. Wykluczenie członka ze Związku wskutek naruszenia norm prawnych lub etycznych po stwierdzeniu przez Okręgowy Sąd Związkowy.

         
        § 13.

        Uprawnienia Zarządu Związku w odniesieniu do członka w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutowych lub uchwał innych władz Związku ograniczają się do :

        1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie.
        2. Odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.
        3. Skreślenia z listy członków Związku.
        4. Wykluczenie członka ze Związku.

         Odwołanie od decyzji Zarządu członek ma prawo złożyć w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Zarządu.

         Rozdział 4
         Władze Związku

         § 14.


         1. Władzami Związku są:

         a)Sejmik
         b)Zarząd
         c)Komisja Rewizyjna
         d)Okręgowy Sąd Związkowy

         2. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Do władz Związku wchodzą osoby, które otrzymały największą liczbę głosów z tym, że liczba ta musi być większa niż 51% głosów.
         3. Władzom przysługuje prawo kooptacji 1/3 ogólnej liczby członków wybranych, jeśli nie narusza to innych przepisów statutu.
         4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, wszystkie uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów zarządza się ponowne głosowanie.

           
          § 15.

          Ograniczenia i uprawnienia

          1. Ta sama osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Sądu Związkowego.
          2. Członkowie władz pełnią swą funkcję społecznie, do prowadzenia swych spraw Zarząd może zatrudniać pracowników.
          3. W przypadku realizowania zadań dopuszcza się zawarcie przez Związek umowy zlecenia, o dzieło, przyznanie nagrody z funduszu nagród, ryczałtu rekompensującego ponoszone wydatki.
          4. Członkowie, którzy weszli do władz w wyniku kooptacji nie mogą pełnić funkcji Prezesa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub innej Komisji wybranej przez Sejmik.

            
           § 16.

           Sejmik

           1. Najwyższą władzą Związku jest Sejmik, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny. W Sejmiku uczestniczą członkowie Związku poprzez swoich Przedstawicieli delegowanych w oparciu o ich statuty.
           2. Sejmik zwyczajny jest zwoływany przez Zarząd Związku raz na cztery lata.
           3. O terminie, miejscu i porządku obrad Sejmiku Związku, Zarząd zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed terminem Sejmiku.
           4. Uchwały Sejmiku zapadają w I-szym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1 / 2 ogólnej liczby Przedstawicieli członków, w II-gim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli członków.

            § 17.

            1. Sejmik nadzwyczajny może być zwołany:

            a) z inicjatywy Zarządu Związku
            b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
            c) na wniosek Komisji Statutowej
            d) na wniosek co najmniej 1 / 3 ogólnej liczby członków

            2. Sejmik nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Związku w terminie do trzech miesięcy od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

            § 18.

            Do kompetencji Sejmiku Związku należy :
            1. Uchwalanie kierunków i programu działania Związku.
            2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Związku.
            3. Decydowanie o udzielaniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej.
            4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Związkowego, Komisji Statutowej, Komisji Wniosków i innych Komisji.

            Komisja Statutowa – upoważniona jest do przygotowania projektów ewentualnych zmian w statucie i interpretacji zapisów Statutu Związku.
            Komisja Wniosków – zbiera wnioski zgłoszone przez członków Związku i przedstawia je Sejmikowi.

            Składy Komisji i inne ich zadania określa każdorazowo Sejmik.
            5. Uchwalanie statutu Związku i wszelkich jego zmian.
            6. Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Związku i przeznaczenia jego majątku.
            7. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez :

            a) Przedstawicieli członków
            b) Komisję Rewizyjną
            c) Okręgowy Sąd Związkowy
            d) Komisję Statutową
            e) Komisję Wniosków
            f) Innych Komisji

            8. Rozpatrywanie odwołań dotyczących decyzji władz wykonawczych Związku tj. Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej oraz innych wniosków. dotyczących członków Związku i stosunków z Zarządem Głównym Polskiego Związku Żeglarskiego.

            § 19.

            Uczestnictwo w Sejmiku :
            1. W Sejmiku z głosem stanowiącym uczestniczą Przedstawiciele członków według ordynacji wyborczej.
            2. W Sejmiku z głosem doradczym uczestniczą członkowie władz Związku nie będący Przedstawicielami członków i zaproszeni goście.

            § 20.

             

            Zarząd Związku:

            1. Skład Zarządu

            1.1 Zarząd Związku składa się z 7 – 10 osób wybranych przez Sejmik Związku.
            1.2 Zarząd Związku wybiera ze swego grona prezesa, 1 – 4 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
            1.3 Dla zacieśnienia bieżącej integracji środowiska żeglarskiego i jawności działań w Związku Komandorzy Klubów zrzeszonych w ŁOZŻ mogą z własnej inicjatywy utworzyć Koło Komandorów z prawem uczestnictwa ich przedstawiciela we wszystkich posiedzeniach Zarządu na prawach gościa.

            2. Do zakresu działania Zarządu Związku należy :

            2.1 Realizowanie uchwał Sejmiku Związku.
            2.2 Kierowanie całokształtem działania zgodnie ze statutem Związku.
            2.3 Reprezentowanie interesów żeglarzy i Związku wobec:
            a)jednostek samorządu terytorialnego
            b)organów administracji państwowej
            c)Polskiego Związku Żeglarskiego
            2.4 Uchwalanie budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
            2.5 Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku. Ustalanie wysokości składek członkowskich, etatów, ryczałtów, diet i innych składników umożliwiających realizacje planów działania.
            2.6 Przyjmowanie członków.
            2.7 Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych.
            2.8 Zwoływanie Sejmików Związku, ustalanie na nie rozdzielników mandatów, a także zwoływanie narad środowiskowych.
            2.9 Ustalanie ordynacji wyborczej.
            2.10Zatwierdzanie regulaminów w zakresie zgodnym ze Statutem.

            3. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące w miarę zarysowujących się potrzeb. Zarząd Związku pracuje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Sejmik.

            § 21.

            Komisja Rewizyjna
            1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, spośród których wybiera się Przewodniczącego i Sekretarza.
            2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

            1.Kontrola całokształtu działalności Związku w tym gospodarki finansowej.
            2.Informowanie Zarządu Związku o dostrzeżonych uchybieniach, błędach i stawianie wniosków pokontrolnych.
            3.Składanie Sejmikowi Związku sprawozdania ze swej działalności i przedstawienie wniosków dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku.
            4.Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

            § 22.

            Okręgowy Sąd Związkowy
            1. Okręgowy Sąd Związkowy zwany dalej Sądem jest wybierany przez Sejmik w składzie 5 - 7 osobowym.. Okręgowy Sąd Związkowy w razie potrzeby może dokooptować osoby dla uzupełnienia w.w. składu.
            2. Sąd wyłania ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
            3. Sąd prowadzi rejestr wdrożonych postępowań i wnoszonych spraw oraz gromadzi niezbędną dokumentację. Postępowanie Sądu jest jawne, a orzeczenia są podawane do wiadomości zainteresowanych, władz ŁOZŻ, a jeśli zachodzi potrzeba także PZŻ.
            4. Sąd działa w oparciu o statut PZŻ i ŁOZŻ. Kary orzeka według katalogu kar Sądu Związkowego PZŻ z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Sądu Związkowego PZŻ. Przestrzega ustawy o ochronie danych osobowych.
            5. Sąd w swoim postępowaniu jest niezawisły i składa sprawozdanie Sejmikowi.
            6. Zakres działania i kompetencje Okręgowego Sądu Związkowego określa regulamin uchwalony przez Sejmik.

            § 23.

            Okręgowe Kolegium Sędziów Regatowych
            1. Okręgowe Kolegium Sędziów Regatowych zwane dalej Kolegium Sędziów składa się z sędziów działających w ŁOZŻ.
            2. Kolegium Sędziów działa w oparciu o przepisy ISAF, PZŻ, Regulamin Kolegium Sędziów zatwierdzony przez Zarząd Związku.
            3. Kolegium Sędziów wybiera ze swego grona Przewodniczącego na walnym zgromadzeniu Sędziów.

            Rozdział 5
            Majątek i fundusze Związku

            § 24.

            1. Majątek i fundusze Związku stanowią : ruchomości, nieruchomości i wszelkie zasoby finansowe w postaci gotówki, papierów wartościowych, obligacji.
            2. Majątek Związku tworzą :

            a)składki członkowskie
            b)darowizny i dotacje
            c)wpływy z działalności statutowej
            d)wpływy z działalności gospodarczej, handlowej i wydawniczej prowadzonych w oparciu o odpowiednie przepisy prawne
            e)inne wpływy

            § 25.

            1. Związek na zewnątrz reprezentuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
            2. Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składają łącznie : prezes i skarbnik na podstawie uchwał Zarządu.
            3. Zakup lub zbycie składników majątkowych Związku wymaga uchwały Zarządu.

            Rozdział 6.
            Rozwiązanie się Związku

            § 26.


            Uchwałę w sprawie rozwiązania się Związku podejmuje Sejmik Związku zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Przedstawicieli członków w I-szym terminie, 1/2 liczby Przedstawicieli członków w II-gim terminie, a w III terminie przy każdej liczbie Przedstawicieli członków z zastrzeżeniem, że III-ci termin musi być wyznaczony nie szybciej niż jeden miesiąc po terminie pierwszym.

            § 27.

            Uchwała Sejmiku o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Związku.               Strona do wydruku    Wyślij rekomendację   
               Powrót na początek strony   
            Mini-kalendarz
            Poprzedni miesiącCzerwiec 2018Następny miesiąc
            Pn Wt Śr Cz Pt S N
            1 2 3
            4 5 6 7 8 9 10
            11 12 13 14 15 16 17
            18 19 20 21 22 23 24
            25 26 27 28 29 30
            Dziś
            Okręg
            Łódzki Okręgowy Związek Żeglarski ©2001-2015
            Bookmark and Share